33rd Youth National Championship for Boys

Date Time Event Venue Phase
19 Nov 2016 Chandigarh Under-16s v Uttar Pradesh Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group B
19 Nov 2016 Delhi Under-16s v Maharashtra Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group B
19 Nov 2016 Gujarat Under-16s v Tamil Nadu Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group A
19 Nov 2016 Karnataka Under-16s v Jammu and Kashmir Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group C
19 Nov 2016 Himachal Pradesh Under-16s v Rajasthan Under-16s Hasanamba Stadium Group D
19 Nov 2016 Himachal Pradesh Under-16s v Rajasthan Under-16s Hasanamba Stadium Group D
19 Nov 2016 Telangana Under-16s v Tripura Under-16s Hasanamba Stadium Group F
19 Nov 2016 Bihar Under-16s v West Bengal Under-16s Hasanamba Stadium Group E
19 Nov 2016 Bihar Under-16s v West Bengal Under-16s Hasanamba Stadium Group E
19 Nov 2016 Puducherry Under-16s v Uttarakhand Under-16s Malnad College of Engineering Group E
19 Nov 2016 Andhra Pradesh Under-16s v Goa Under-16s Malnad College of Engineering Group F
20 Nov 2016 Chhattisgarh Under-16s v Tamil Nadu Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group A
20 Nov 2016 Kerala Under-16s v Gujarat Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group A
20 Nov 2016 Chandigarh Under-16s v Delhi Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group B
20 Nov 2016 Chhattisgarh Under-16s v Gujarat Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group A
20 Nov 2016 Bihar Under-16s v Puducherry Under-16s Hasanamba Stadium Group E
20 Nov 2016 Goa Under-16s v Telangana Under-16s Hasanamba Stadium Group F
20 Nov 2016 Himachal Pradesh Under-16s v Odisha Under-16s Hasanamba Stadium Group D
20 Nov 2016 Jammu and Kashmir Under-16s v Madhya Pradesh Under-16s Hasanamba Stadium Group C
20 Nov 2016 Uttarakhand Under-16s v West Bengal Under-16s Malnad College of Engineering Group E
20 Nov 2016 Andhra Pradesh Under-16s v Tripura Under-16s Malnad College of Engineering Group F
21 Nov 2016 Maharashtra Under-16s v Uttar Pradesh Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group B
21 Nov 2016 Karnataka Under-16s v Madhya Pradesh Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group C
21 Nov 2016 Chandigarh Under-16s v Maharashtra Under-16s Hasanamba Indoor Stadium Group B
21 Nov 2016 Odisha Under-16s v Rajasthan Under-16s Hasanamba Stadium Group D
21 Nov 2016 Andhra Pradesh Under-16s v Telangana Under-16s Hasanamba Stadium Group F
21 Nov 2016 Goa Under-16s v Tripura Under-16s Hasanamba Stadium Group F
21 Nov 2016 Puducherry Under-16s v West Bengal Under-16s Malnad College of Engineering Group E
21 Nov 2016 Bihar Under-16s v Uttarakhand Under-16s Malnad College of Engineering Group E